Aktualizacja: 23.06.2005  Wersja: 0.4.48
Szukaj ::..
Temat ::..

..:: HOME ::..

  ::..:: INTERNETOWY SERWIS PROGRAMISTYCZNY ::..::

 

 

TURTORIAL 2
Główne zmienne i parametry aplikacji

Kolejnym etapem jest zdefiniowanie wszystkich zmiennych potrzebnych do obsługi programu. Czę?ć zmiennych, które zdefiniujemy, pełni bardzo ważną rolę i są używane prawie w każdym programie wykorzystującym OpenGL. 
Każdy program wykorzystujący OpenGL jest połączony z tzw. Rendering Context, który należy ustawić na początku. OpenGl Rendering Context definiowany jest jako hRC. Sam Rendering Context jest połączony z Device Context, który definiujemy jako hDC (system Windows). Są to zmienne konieczne do zainicjowania wywołania dowolnego okienka. Device Context odpowiada za połączenie wywołanego okna z interfejsem urządzenia graficznego GDI (Graphics Device Interface) a Rendering Context łączy OpenGL z Device Context. Kolejną zmienną jest zmienna hWnd wyznaczona przez Windows służąca do przytrzymania uchwytu do naszego wywołanego okienka oraz parametr hInstance okre?lający występowanie (istnienie) naszej aplikacji. Wszystkie te parametry można wywołać zaraz po plikach nagłówkowych naszego programu w następujący sposób: 

// Rendering Context
HGLRC hRC=NULL; 
// Device Context 
HDC hDC=NULL;
// Uchwyt naszego okna 
HWND hWnd=NULL; 
// Uchwyt istnienia aplikacji 
HINSTANCE hInstance;

Praca z aplikacjami wykorzystującymi OpenGL w większo?ci przypadków wymaga ciągłego nadzorowania przez aplikację klawiatury. Często w takich aplikacjach w danym momencie istnieje możliwo?ć naci?nięcia kilku klawiszy co musi być prawidłowo odczytane przez program. W celu rozwiązania tego problemu większo?ć aplikacji stosuje zmienną typu boolean do okre?lenia czy klawisz jest wci?nięty czy nie ( Odpowiednio True lub False ). Zatem aby kontrolować cały zakres klawiatury należy zadeklarować tablicę zmiennych typu boolean odpowiednio dużą ( Mogącą nadać parametry prawdy lub fałszu dla wszystkich znaków klawiatury). Oto przykład zdefiniowania tej tablicy: 

Bool klawisze[256];

Ważną rolę spełnia także zmienna okre?lająca fakt zminimalizowania programu do paska zadań. Jest ona pomocna w wielu przypadkach, m. in. do okre?lenia zachowania kodu programu po zminimalizowaniu okna (Wstrzymanie działania programu ). Najpro?ciej okre?lić ją jako zmienną typu boolean o parametrze true dla okna aktywnego i false dla okna zminimalizowanego do pasku zadań:

Bool aktywne = True; 

Kolejną bardzo ważną zmienną globalną, której wywołanie jest niezwykle istotne jest zmienna okre?lająca nam tryb pracy naszej aplikacji na pełnoekranowy lub nie. Jest ważne aby ta zmienna była zmienną globalną gdyż większo?ć procedur będzie musiała być poinformowana o trybie pracy i w zależno?ci od niego dostosuje swą pracę. Będzie to także zmienna typu boolean gdyż potrzebujemy przechowywać w tej zmiennej tylko informację o trybie pełnoekranowym ( True ) lub nie (False):

Bool pelnyekran = True;

 


PP
...

TYP I NAZWA PLIKÓW  DO POBRANIA:
.....
...
...
FORMAT ARCHIWUM:
...
...

<-- TURTORIAL 1   TURTORIAL 3-->

 

Strona poświęcona jest technologiom programowania C++ z wykorzystaniem pakietu Visual C++, Pascal, DELPHI, C oraz technologiom tworzenia grafiki komputerowej z wykorzystaniem OpenGl i innych technik.
Wszelkie materiały zamieszczone zostały na stronie w celach dydaktycznych. Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści materiałów oraz skutki wywołane ich wykorzystaniem.

(c) P.PARDEL 2001-2005 gg:1991389

Serwis znajduje się na serwerze www.friko.pl ..::..::..