Aktualizacja: 23.06.2005  Wersja: 0.4.48
Szukaj ::..
Temat ::..

..:: HOME ::..

  ::..:: INTERNETOWY SERWIS PROGRAMISTYCZNY ::..::

 

 

LEKCJA 4

LEKCJA 4. Jeszcze o IDE C++ . 

_______________________________________________________________ 
W trakcie tej lekcji: 
1. Dowiesz się więcej o menu i okienkach w środowisku IDE. 
2. Poznasz trochę technik "myszologicznych". 
3. Napiszesz i uruchomisz swój drugi program. 
________________________________________________________________ 


W dolnej części ekranu jest podobny pasek do paska menu, 
niemniej ważny, choć o innym przeznaczeniu. Pasek ten jest to 
tzw. WIERSZ STATUSOWY (ang. Status Line). Jak wynika z nazwy w 
tym wierszu wyświetlane są informacje dotyczące bieżącego stanu 
(i bieżących możliwości) środowiska IDE. Zaryzykuję tezę, że 
często jeden prosty, własny eksperyment może być więcej wart niż 

wiele stron opisów. Poeksperymentujmy zatem chwilę z wierszem 
statusowym. 

[???] NIE CHCE SIĘ URUCHOMIĆ ??? 
________________________________________________________________ 
Jeśli przy starcie kompilatora C++ nastąpi komunikat: 

System Message 
Disk is not ready in drive A 
[Retry] [Cancel] 

(Komunikat systemu C++: Dyskietka w napędzie A nie gotowa do 
odczytu; Jeszcze raz? Zrezygnować?) 

to znaczy, że C++ nie może odtworzyć ostatniego ekranu 
roboczego, ponieważ nie udostępniłeś mu dyskietki z programami, 
nad którymi ostatnio pracowałeś. 
________________________________________________________________ 


W wierszu statusowym wyjaśnione jest działanie klawiszy 
funkcyjnych F1, F2, itd. Mogą tam również pojawiać się 
krótkie napisy-wyjaśnienia dotyczące np. rozkazu wyróżnionego 
właśnie w menu. Powinien tam być napis: 

F1 Help F2 Save F3 Load AltF9 Compile F9 Make F10 Menu 

znaczy to: 

[F1] - Pomoc 
[F2] - Zapamiętanie bieżącego pliku na dysku pod bieżącą nazwą 
(nawet jeśli tą nazwą jest NONAME01.CPP, tzn. została nadana 
automatycznie i znaczy - o ironio - "BEZNAZWY01.CPP") i w 
bieżącym katalogu. 
[F3] - Załadowanie do okienka edycyjnego nowego pliku tekstowego 
(np. nowego programu). 
[Alt]-[F9] - Kompilacja w trybie "Compile". 
[F9] - Kompilacja w trybie "Make" (jednoczesnej kompilacji i 
konsolidacji). 
[F10] - Uaktywnienie głównego menu. 


JAK ZROBIĆ PORZĄDEK? 

W trakcie uruchamiania kompilator korzysta z plików 
zewnętrznych. C++ stara się być USER FRIENDLY (przyjazny wobec 
użytkownika) i odtworzyć taki stan ekranu, w jakim ostatnio 
przerwałeś pracę, co nie zawsze jednak jest korzystne. W wierszu 

statusowym pojawiają się napisy informujące o tym (np: 

Loading Desktop File . . . 

- ładuję plik zawierający konfigurację ostatniego ekranu 
roboczego...). Jeśli chcesz by na początku 
sesji z C++ ekran był "dziewiczo" czysty, powinieneś: 

* zmienić nazwę pliku [D:]\BORLANDC\BIN\TCDEF.DSK 

na dowolną inną, np. STARY.DSK lub STARY1.DSK, stosując 
polecenie systemu DOS RENAME. [D:] oznacza odpowiedni dla 
Twojego komputera dysk. C++ wystartuje wtedy z czystym ekranem i 

utworzy nowy plik TCDEF.DSK. 

* Plików TCDEF nie należy usuwać. Kiedy nabierzesz trochę wprawy 

pliki te znacznie przyspieszą i ułatwią Ci pracę z C++. 

Aby zamknąć zbędne okna możesz zastosować również rozkaz Close 
(ang. Close - zamknij) z menu Window (okna). Zwróć uwagę, że 
polecenie Close odnosi się do bieżącego okna wyróżnionego przy 
pomocy podwójnej ramki. Aby zamknąć bieżące okno, powinieneś: 

1. Nacisnąć klawisze [Alt]-[W] 
Rozwinie się menu Windows. 
2. Wybrać z menu rozkaz Close - [C]. 

Może pojawić się okienko z ostrzeżeniem: 

WARNING: A:\PIERWSZY.CPP not saved. Save? 
(UWAGA: plik A:\PIERWSZY.CPP nie zapisany na dysku. Zapisać ?). 

[???] ZNIKNĄŁ PROGRAM ??? 
________________________________________________________________ 
C++ chce Cię uchronić przed utratą programu, ale uważaj! Jeśli 
odpowiesz Yes - Tak ([Y] lub [Enter]), to nowa wersja programu 
zostanie nadpisana na starą! 
________________________________________________________________ 

[!!!] ZAMYKANIE OKIEN. 
________________________________________________________________ 
Możesz szybciej zamknąć okno naciskając kombinację klawiszy 
[Alt]-[F3]. 
________________________________________________________________ 

[!!!]UWAGA 
________________________________________________________________ 
Bądź ostrożny podejmując decyzję o zapisie wersji programu na 
dysk. Okienko z ostrzeżeniem pojawi się za każdym razem przed 
zamknięciem okna edycyjnego z tekstem programu. Jeśli przy 
zamykaniu okna nie pojawi się ostrzeżenie, to znaczy, że program 
w tej wersji, którą widzisz na ekranie został już zapisany na 
dysk. 
________________________________________________________________ 


A JEŚLI NIE CHCĘ ZAMYKAĆ OKIEN? 

W porządku, nie musisz. W menu Window ([Alt]-[W]) masz do 
dyspozycji rozkaz Next (następne okno). Możesz go wybrać albo 
naciskając klawisz [N], albo przy pomocy klawiszy kursora. Każde 
z okien na Twoim roboczym ekranie ma nazwę - nagłówek - np. 
NONAME00.CPP, PIERWSZY.CPP, ale nie tylko. Pierwsze dziesięć 
okien ma również swoje numery - podane blisko prawego - górnego 
rogu okna w nawiasach kwadratowych - np. [1], [2] itd. 
Posługując się tym rozkazem możesz przechodzić od okna do okna 
nie zamykając żadnego z okien. Spróbuj! 

Jest jeszcze inny sposób przejścia od okna do okna. Jeśli chcesz 
przejść do okna o numerze np. [1], [2], [5] itp. powinieneś 
nacisnąć kombinację klawiszy [Alt]-[1], [Alt]-[5] itp.. 
Niestety, tylko pierwsze 9 okien ma swoje numerki. 

Możesz korzystać z listy okien (Window | List) lub klawisza 
funkcyjnego [F6]. 

[S] ACTIVE WINDOW - AKTYWNE OKNO. 
________________________________________________________________ 
Na ekranie może się znajdować jednocześnie wiele okien, ale w 
danym momencie tylko jedno z nich może być AKTYWNE. Aktywne 
okno, to to, w którym miga kursor i w którym aktualnie 
pracujesz. Aktywne okno jest dodatkowo wyróżnione podwójną 
ramką. 
________________________________________________________________ 


[???] Robi "na szaro"? 
________________________________________________________________ 

Zwróć uwagę, że dopóki bieżącym aktywnym oknem jest okienko 
komunikatów (Message - to w dolnej części ekranu), nie możesz 
np. powtórzyć kompilacji programu. Rozkazy Compile | Compile i 
Run | Run będą "zrobione na szaro" (ang. grayed out) - czyli 
nieaktywne. Najpierw trzeba przejść do okna edycji tekstu 
programu (np. poprzez kliknięcie myszką). 
________________________________________________________________ 


Rozwiń menu Options (opcje). 
Możesz to zrobić na wiele sposobów. Najszybciej chyba naciskając: 

[Alt]+[O] 

Rozwinęło się menu, udostępniając następującą listę poleceń: 

FULL MENUs - Pełne Menu ("s" oznacza, że chodzi o "te" menu w 
liczbie mnogiej, a nie o pojedyncze menu). 
COMPILER - Kompilator. 
MAKE... - dosł. "ZRÓB", dotyczy tworzenia "projektów" (zwróć 
uwagę na wielokropek [...]). 
DIRECTORIES... - KATALOGI (znów wielokropek !). 
ENVIRONMENT... - OTOCZENIE lub inaczej ŚRODOWISKO. 
SAVE - ZAPAMIĘTAJ (UWAGA: To jest zupełnie inne SAVE niż
w menu File. Nie wolno mylić tych poleceń. 
Pomyłka grozi utratą tekstu programu!). 

Popatrz na linię statusową. Jeśli będziesz poruszać się po menu 
Option, podświetlając kolejne rozkazy, w wierszu statusowym 
będzie wyświetlany krótki opis działania wskazanego rozkazu. I 
tak, powinieneś zobaczyć kolejno następujące napisy: 

Full Menus [Off/On]- Use or dont use full set of menu commands. 

(Stosuj lub nie stosuj pełnego zestawu rozkazów w menu - 
domyślnie przyjmowane jest Off/Nie). 

Compiler - Set compiler defaults for code generation, error 
messages and names. 

(Ustaw domyślne parametry pracy kompilatora dotyczące 
generowania kodu programu, komunikatów o błędach i nazw). 

Make... - Set condition for project-makes. 
(Ustawianie warunków do tworzenia projektu). 

Directories... - Set path for compile, link and executable 
files. 
(Wybierz katalogi i ustaw ścieżki dostępu dla kompilacji, 
konsolidacji i WSKAŻ MIEJSCE - GDZIE ZAPISAĆ PLIK TYPU *.EXE po 
kompilacji). 

Environment... - Make environment wide settings (eg, mouse 
settings). 
(Ustawienie parametrów rozszerzonego otoczenia, np. parametrów 
pracy myszki). 

Save - Save all the settings youve made in the Options menu. 

(Powoduje zapamiętanie na dysku wszystkich zmian parametrów 
roboczych IDE, które ustawiłeś, korzystając z rozkazów 
dostępnych za pośrednictwem menu Options.). 

Ten rozkaz pozwala Ci ustawić konfigurację IDE "raz na zawsze". 

Przygotujmy się do powtórzenia kompilacji programu PIERWSZY.CPP. 

Jeśli masz na ekranie rozwinięte menu Options, wybierz z menu 
polecenie Directories... . 

KOMPILACJA ZE WSKAZANIEM ADERSU. 

1. Wskaż w menu polecenie Directories i naciśnij [Enter]. 
Po poleceniu umieszczony jest wielokropek. Znaczy to, że rozkaz 
nie zostanie wykonany, zanim komputer nie uzyska od Ciebie 
pewnych dodatkowych informacji. Wiesz już, że praktycznie 
oznacza to dla Ciebie konieczność "wypełnienia" okienka 
dialogowego. Po wybraniu polecenia Directories ukazało się 
okienko dialogowe już "wstępnie wypełnione". Takie "wstępne 
wypełnienie" okienka daje Ci pewne dodatkowe informacje. Wynika 
z niego mianowicie JAKIE PARAMETRY SĄ PRZYJMOWANE DOMYŚLNIE 
(default). 

W okienku dialogowym masz trzy okienka tekstowe: 

* Include Directories (Katalog zawierający pliki nagłówkowe, np. 

STDIO.H, CONIO.H, GRAPHICS.H itp. dołączane do programów). 

* Library Directories (Katalog zawierający gotowe biblioteki, 
zawarte w plikach typu *.LIB,). 

* Output Directory (Katalog wyjściowy, w którym po kompilacji 
będą umieszczane Twoje programy w wersji *.EXE). 

Pierwsze dwa zostawimy w spokoju. 

2. Naciśnij dwukrotnie klawisz [Tab]. Kursor wskazuje teraz 
okienko tekstowe Output Directory. 

3. Wpisz do okienka tekstowego Output Directory: 
A:\ lub C:\C-BELFER 

znaczy to, że od teraz po wykonaniu kompilacji i utworzeniu 
pliku wykonywalnego typu *.EXE, plik taki zostanie zapisany we 
wskazanym katalogu i na wskazanym dysku/dyskietce. 

UWAGA: 
________________________________________________________________ 
* Jeśli zainstalowałeś zawartość dyskietki na dysku i wolisz 
posługiwać się własnym katalogiem roboczym - wpisz tam 
odpowiednią ścieżkę dostępu - np. C:\C-BELFER. Jeśli Twój 
katalog zagnieżdżony jest głębiej (np. w przypadku użytkowników 
sieci Novell) - podaj pełną ścieżkę dostępu - np.: 
F:\USERS\ADAM\C-BELFER 
* Wszędzie, gdzie w treści książki odwołuję się do dyskietki A: 
możesz konsekwentnie po zainstalowaniu stosować odpowiedni 
katalog na dysku stałym, bądź na dysku sieciowym. 
________________________________________________________________ 

4. Naciśnij [Enter]. 

Spróbuj teraz, znaną z poprzedniej lekcji metodą, wczytać do 
okienka edytora Twój pierwszy program. Musisz wykonać 
następujące czynności: 

1. Włóż do napędu A: dyskietkę z programem PIERWSZY.CPP (jeśli 
jeszcze jej tam nie ma). 
2. Rozwiń menu File, naciskając kombinację klawiszy [Alt]-[F]. 
3. Wybierz z menu rozkaz Open, naciskając klawisz [O]. 
Pojawi się znane Ci okienko dialogowe. Zwróć uwagę na wiersz 
statusowy. Napis: 

Enter directory path and file mask 
znaczy: 
Wpisz ścieżkę dostępu do katalogu i "wzorzec" nazwy pliku. 

Użyte słowo "wzorzec" oznacza, że wolno Ci wpisać do okienka 
tekstowego także nazwy wieloznaczne, zawierające znaki "*" i 
"?", np.: 

*.C 
A:\???.C 
D:\BORLANDC\SOURCE\P*.* 

itp. (Spróbuj!, zawsze możesz się wycofać lub zmienić zdanie, 
posługując się klawiszami [BackSpace], [Shift], [Tab] i [Esc].). 

Klawisz [Tab] umożliwia Ci skok od okienka do okienka "do 
przodu", a [Shift]-[Tab] - "do tyłu". Zgodnie z nazwą (ang. 
ESCape - uciekać), klawisz [Esc] pozwala Ci wycofać się z 
niewygodnych sytuacji - np. zamknąć okienko dialogowe lub zwinąć 
rozwinięte menu bez żadnej akcji. 

Jeśli wpiszesz wzorzec nazwy, to w okienku z listą zobaczysz 
wszystkie pliki wybrane z podanego dysku i z podanego katalogu 
według zadanego wzorca. Aby wybrać plik z listy należy klawiszem 

[Tab] przejść do okienka z listą, klawiszami kursora wskazać 
potrzebny plik i nacisnąć [Enter]. 

4. Wpisz do okienka tekstowego 
A:\PIERWSZY.CPP 
5. Naciśnij [Enter]. 

[!!!]FAST START - SZYBKI START. 
________________________________________________________________ 
Jeśli chcesz by C++ automatycznie wczytał Twój program do 
okienka edytora, to możesz zadać nazwę pliku z tekstem programu 
jako parametr w wierszu polecenia, uruchamiając C++ np. tak: 

BC A:\PIERWSZY.CPP 

Jeśli korzystasz z programu Norton Commander, to możesz dodać do 

pliku NC.EXT następujący wiersz: 

C: TC !.! 
cpp: bc !.! 

wówczas wystarczy tylko wskazać odpowiedni plik typu *.C lub 
.CPP z tekstem programu i nacisnąć [Enter]. 
________________________________________________________________ 

Kompilatory Borlanda mogą w różnych wersjach nazywać się różnie: 

TC.EXE, BC.EXE, BCW.EXE (dla Windows), itp.. Sprawdź swoją 
wersję kompilatora i wpisz właściwe nazwy dodając ewentualnie 
ścieżki dostępu - np.: 

C: D:\BORLANDC\BIN\BC !.! 
CPP: WIN C:\BORLANDC\BIN\BCW !.! 

[!!!]UWAGA 
________________________________________________________________ 
Rozkazy uruchamiające kompilator mogą być złożone nawet z 4 
parametrów - np.: 

WIN /3 C:\BORLANDC\BIN\BCW C:\C-BELFER\PROGRAMY\P027.CPP 

spowoduje: 
* uruchomienie Windows w trybie rozszerzonym 386 
* uruchomienie kompilatora w wersji dla Windows - BCW.EXE 
* załadowanie pliku z programem - P27.CPP z wskazanego katalogu 
________________________________________________________________ 


[P002.CPP] 

Dokonaj w swoim programie następujących zmian: 
________________________________________________________________ 
#include (stdio.h> 
#include <conio> 

main() 

printf("\n"); 
printf("Autor: np. Antoni Kowalski\n"); 
printf("program: PIERWSZY.CPP \n - wersja II \n"); 
getch(); 

________________________________________________________________

******Uwaga: Jeśli pracujesz w Windows - Z TEGO MIEJSCA********

przy pomocy rozkazów Edit | Copy
możesz przenieść program do okna kompilatora
poprzez schowek Windows (Clipboard).
W oknie kompilatora należy:
1. Otworzyć nowe okno edytora tekstowego:
File | New
2. Wstawić plik ze schowka:
Edit | Paste
--- To okno (AM-Edit) i całego BELFRA możesz w tym czasie zredukować
--- Do ikonki.------------------------------------------------------
********************************************************************

Dzięki dodaniu do tekstu programu funkcji getch(), program nie 
powinien już tak szybko mignąć na ekranie i zniknąć. Zatrzyma 
się teraz i zaczeka na przyciśnięcie klawisza. Funkcja getch(), 
działa podobnie do: 

10 IF INKEY$="" GOTO 10 

w Basicu lub Readln w Pascalu. 

Nazwa pochodzi od GET CHaracter (POBIERZ ZNak, z klawiatury). 

Skompiluj program PIERWSZY.CPP. Aby to zrobić, powinieneś: 

1. Rozwinąć menu Compile - [Alt]-[C]. 
2. Wybrać z menu rozkaz Compile - [C]. 

Ostrzeżenie WARNING na razie ignorujemy. 

Wykonaj kompilację programu powtórnie przy pomocy rozkazu Run z 
menu Run. Naciśnij kolejno klawisze: 

[Alt]-[R], [R] 
lub 
[Alt]-[R], [Enter] 

Ten sam efekt uzyskasz naciskając kombinację klawiszy 
[Ctrl]-[F9]. 

Uruchom program powtórnie naciskając kombinację klawiszy 
[Alt]-[R], [R]. Zwróć uwagę, że teraz kompilacja nastąpi 
znacznie szybciej. Tak naprawdę C++ stwierdzi tylko, że od 
ostatniej kompilacji nie dokonano żadnych zmian w programie i 
odstąpi od zbędnej kompilacji. Takie właśnie znaczenie ma 
komunikat "Checking dependences" (sprawdzam zależności, który 
mignie w okienku kompilacji. Po korekcie programu napisy 
wyglądają znacznie przyzwoiciej, prawda? Po obejrzeniu napisów 
naciśnij [Enter]. 

Możemy teraz wyjść z programu C++. Rozwiń menu File naciskając 
klawisze [Alt]-[F] i wybierz z menu rozkaz Quit. Pojawi się 
okienko z ostrzeżeniem: 

WARNING: A:\PIERWSZY.CPP not saved. Save? 
(UWAGA: plik A:\PIERWSZY.CPP nie zapisany na dysku. Zapisać ?). 

W ten sposób C++ ZNOWU chce Cię uchronić przed utratą programu, 
ale uważaj! Jeśli odpowiesz Tak ([Y] lub [Enter]), to nowa 
wersja programu zostanie nadpisana na starą! Jeśli odpowiesz Nie 

[N]

na dysku pozostanie stara wersja programu a nowa 
zniknie. 

Po wyjściu z C++ znajdziesz się w jego katalogu roboczym, lub w 
tym katalogu bieżącym, z którego wydałeś rozkaz uruchomienia 
kompilatora C++. Aby uruchomić swój program musisz zatem wydać 
następujący rozkaz: 

A:\PIERWSZY.EXE 
lub krócej 
A:\PIERWSZY 

a jeśli chcesz się przekonać, czy Twój program jest tam, gdzie 
powinien być, możesz go zobaczyć. Napisz rozkaz 

DIR A:\ 
lub 
DIR A:\*.EXE 

Aby upewnić się całkowicie, że to właśnie ten program, zwróć 
uwagę na datę i czas utworzenia pliku. Jeśli masz prawidłowo 
ustawiony zegar w swoim komputerze, data powinna być dzisiejsza 
a czas - kilka minut temu. Jeśli coś jest nie tak, powinieneś 
przy pomocy rozkazów systemu DOS: DATE i TIME zrobić porządek w 
swoim systemie. O takich drobiazgach warto pamiętać. Pozwoli Ci 
to w przyszłości odróżnić nowsze i starsze wersje programów, 
uniknąć pomyłek i zaoszczędzić wiele pracy. 

[Z] 1. - Propozycja zadania - ćwiczenia do samodzielnego wykonania.
------------------------------------------------------------------- 

Spróbuj odszukać plik żródłowy .CPP i plik wynikowy .EXE 
wychodząc "na chwilę" z IDE przy pomocy rozkazu File | DOS 
Shell. 
-------------------------------------------------------------------

A teraz zajrzyjmy do środka do pliku PIERWSZY.EXE. Jeśli 
korzystasz z programu Norton Commander, to masz do dyspozycji 
opcje [F3] - View (przeglądanie) i [F4] - Edit (edycja). Jeśli 
nie korzystasz z NC, musisz wydać następujący rozkaz: 

TYPE A:\PIERWSZY.EXE | C:\DOS\MORE 
lub 
C:\DOS\EDIT A:\PIERWSZY.EXE 

Jak widzisz na ekranie, napisy zawarte w programie pozostały 
czytelne, ale to co widać dookoła nie wygląda najlepiej. Na 
podstawie tego co widzisz, można (na razie ostrożnie) wysnuć 
wniosek, że ani Viewer (przeglądarka), ani Edytor, które 
doskonale spisują się przy obróbce plików tekstowych, nie nadają 
się do analizy i obróbki programów w wersji *.EXE. Narzędziami, 
które będziemy musieli stosować, mogą być programy typu 
DEBUGGER, PROFILER, LINKER (konsolidator), kompilator i in.. 

Mam nadzieję, że czujesz się w środowisku IDE już trochę 
swobodniej, a więc bierzemy się za drugi program. 
__________________________________________________________ 
EOF

 


DZIAŁ C&C++
...

TYP I NAZWA PLIKÓW  DO POBRANIA:
.....
...
... LEKCJA4.txt 19kB
FORMAT ARCHIWUM:
...
...

 

 

Strona poœwięcona jest technologiom programowania C++ z wykorzystaniem pakietu Visual C++, Pascal, DELPHI, C oraz technologiom tworzenia grafiki komputerowej z wykorzystaniem OpenGl i innych technik.
Wszelkie materiały zamieszczone zostały na stronie w celach dydaktycznych. Autor nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœci materiałów oraz skutki wywołane ich wykorzystaniem.

(c) P.PARDEL 2001-2005 gg:1991389

Serwis znajduje się na serwerze www.friko.pl ..::..::..