Aktualizacja: 23.06.2005  Wersja: 0.4.48
Szukaj ::..
Temat ::..

..:: HOME ::..

  ::..:: INTERNETOWY SERWIS PROGRAMISTYCZNY ::..::

 

 

LEKCJA 3

LEKCJA 3. Główne menu i inne elementy IDE. 
________________________________________________________________ 
W trakcie tej lekcji dowiesz się jak poruszać się w 
zintegrowanym środowisku (IDE) Turbo C++. 
________________________________________________________________ 

Najważniejszą rzeczą w środowisku IDE jest GŁÓWNE MENU (ang. 
MENU BAR), czyli pasek, który widzisz w górnej części ekranu. 
Działa to podobnie, jak główne menu w programie Norton Commander 
(dostępne tam przez klawisz [F9]). 

KRÓTKI PRZEGLĄD GŁÓWNEGO MENU. 

Przyciśnij klawisz [F10]. 
Główne menu stało się aktywne. Teraz przy pomocy klawiszy 
kursora (ze strzałkami [<-], [->]) możesz poruszać się po menu i 

wybrać tę grupę poleceń, która jest Ci potrzebna. A oto nazwy 
poszczególnych grup: 

[S!]€GRUPY POLECEŃ - NAZWY POSZCZEGÓLNYCH "ROZWIJANYCH" MENU. 

= Bez nazwy (menu systemowe). 
File Operacje na plikach. 
Edit Edycja plików z tekstami źródłowymi programów. 
Search Przeszukiwanie. 
Run Uruchomienie programu. 
Compile Kompilacja programu. 
Debug "Odpluskwianie", czyli wyszukiwanie błędów w 
programie. 
Project Tworzenie dużych, wielomodułowych programów. 
Options Opcje, warianty IDE i kompilatora. 
Window Okna (te na ekranie). 
Help Pomoc, niestety po angielsku. 

UWAGA: 
__________________________________________________________
W niektórych wersjach kompilatora na pasku głównego menu pojawi 
się jeszcze Browse - przeglądanie (funkcji, struktury klas i 
obiektów). Zwróć uwagę, że w okienkowych wersjach niektóre 
rozkazy "zmieniają" menu i trafiają do 
Browse, Debug, Project. 
W BC++ 4 menu Run brak (!). Tworzenie aplikacji sprowadza się 
tam do następujących kroków: 

Project | Open project lub | AppExpert 
Debug | Run 


ROZWIJAMY MENU. 

Z takiego kręcenia się w kółko po pasku (a propos, czy 
zauważyłeś, że pasek podświetlenia może być "przewijany w 
kółko"?) jeszcze niewiele wynika. Robimy więc następny krok. 

Wskaż w menu głównym nazwę "File" i naciśnij [Enter]. 
Rozwinęło się menu File zawierające listę rozkazów dotyczących 
operacji na plikach. Po tym menu też możesz się poruszać przy 
pomocy klawiszy kursora ze strzałkami górę lub w dół. Masz do 
wyboru dwie grupy rozkazów rozdzielone poziomą linią: 

€[S!] 
______________________________________________________________
Open - Otwórz istniejący już plik z programem (np. w celu 
dopisania czegoś nowego). 
New - Utwórz nowy plik (zaczynamy tworzyć nowy program). 
Save - Zapisz bieżący program na dysk. Pamiętaj: Pliki z 
dysku nie znikają po wyłączeniu komputera. Zawsze 
lepiej mieć o jedną kopię za dużo niż o jedną za mało. 

oraz 
Print - Wydrukuj program. 
Get Info€€ - Wyświetl informacje o stanie IDE. 
Dos Shell - Wyjście "na chwilę" do systemu DOS z możliwością 
powrotu do IDE przez rozkaz EXIT. 
Quit - Wyjście z IDE Turbo C++ i powrót do DOSa. Inaczej - 
KONIEC PRACY. 
_______________________________________________________________

Skoro już wiemy jak rozpocząć pracę nad nowym programem, 
zacznijmy przygotowanie do uruchomienia naszego pierwszego 
programu. 

Wybierz z menu File rozkaz Open... (otwórz plik). Ponieważ 
rozkaz taki jest niejednoznaczny, wymaga przed wykonaniem 
podania dodatkowych informacji. Gdyby Twój komputer mówił, 
zapytałby w tym momencie "który plik mam otworzyć?". Pytanie 
zadać musi, będzie więc prowadził dialog z Tobą przy pomocy 
OKIENEK DIALOGOWYCH. Jeśli wybrałeś z menu rozkaz OPEN i 
nacisnąłeś [Enter], to masz właśnie na ekranie takie okienko 
dialogowe. Okienko składa się z kilku charakterystycznych 
elementów: 

OKIENKO TEKSTOWE - (ang. Text Box lub Input Box) w którym możesz 

pisać (klawisz BackSpace [<-] pozwoli Ci 
skasować wprowadzony tekst, jeśli się 
rozmyślisz). Okienko to zawiera tekst "*.C". 

OKIENKO Z LISTĄ - (ang. List Box) zawiera listę plików, z której 
możesz wybrać plik z programem. 

KLAWISZE OPCJI/POLECEŃ - (ang. Command Button) kiedy już 
dokonasz wyboru, to możesz wskazując 
taki klawisz np. potwierdzić [OK], 
zrezygnować [Cancel], otworzyć plik 
[Open] itp.. 

Pomiędzy elementami okienka dialogowego możesz poruszać się przy 
pomocy klawiszy kursora i klawisza [Tab] lub kombinacji klawiszy 

[Shift]-[Tab] (spróbuj!). 

Możesz także posługiwać się myszką. 
Więcej o okienkach i menu dowiesz się z następnych lekcji, a na 
razie wróćmy do naszego podstawowego zadania - tworzenia 
pierwszego programu. 

Zanim zaczniemy tworzyć program włóż do kieszeni napędu A: (lub 
B:) dyskietkę dołączoną do niniejszej książki. Może ona stać się 
Twoją dyskietką roboczą i pomocniczą zarazem na okres tego 
kursu. 

Jeżeli zainstalowałeś zawartość dyskietki na dysku - przejdź do 
stosownego katalogu - C:\C-BELFER (D:\C-BELFER) i odszukaj tam 
programy przykładowe. Jeśli nie - możesz nadal korzystać z 
dyskietki (jest na niej trochę miejsca). 

Wpisz do okienka tekstowego nazwę A:\PIERWSZY (lub odpowiednio 
np. C:\C-BELFER\PIERWSZY). Rozszerzeniem możesz się nie 
przejmować - zostanie nadane automatycznie. Plik roboczy z Twoim 
programem zostanie utworzony na dyskietce w napędzie A:. 

Wskaż klawisz [Open] w okienku dialogowym i naciśnij [Enter] na 
klawiaturze. 

UWAGA! 
_________________________________________________________________
Dopóki manipulujesz okienkiem tekstowym i okienkiem z listą 
klawisz polecenia [Open] jest wyróżniony (podświetlony) i 
traktowany jako tzw. OPCJA DOMYŚLNA (ang. default). W tym 
stadium aby wybrać [Open] WYSTARCZY NACISNĄĆ [Enter]. 
__________________________________________________________________


Wróciliśmy do IDE. zmieniło się tyle, że w nagłówku okna edytora 
zamiast napisu 

"NONAME00.CPP" (ang. no mame - bez nazwy) 

jest teraz nazwa Twojego programu - PIERWSZY.CPP. Kursor miga w lewym 
górnym rogu okna edytora. Możemy zaczynać. 

Pierwsze podejście do programu zrobimy trochę "intuicyjnie". 
Zamiast wyjaśniać wszystkie szczegóły posłużymy się analogią do 
konstrukcji w Pascalu i Basicu (zakładam, że napisałeś już 
choćby jeden program w którymś z tych języków). Szczegóły te 
wyjaśnię dokładniej począwszy od następnej lekcji. 


WPISUJEMY PROGRAM "PIERWSZY.CPP". 

Wpisz następujący tekst programu: 

/* Program przykładowy - [P-1] */ 

#include <stdio.h> 
main() 

printf("Autor: ..........."); /*tu wpisz imie Twoje!*/ 
printf(" TO JA, TWOJ PROGRAM - PIERWSZY.CPP"); 
printf("...achoj !!!"); 


I już. Jak widzisz nie jest to aż takie straszne. Gdyby nie to, 
że zamiast znajomego PRINT"TO JA...", albo writeln(".."); jest 
printf("...");, byłoby prawie całkiem zrozumiałe. Podobny 
program w Pascalu mógłby wyglądać np. tak: 

# include <stdio.h> uses Crt; 
main() /* początek */ program AHOJ; {początek} 
{ Begin 
printf("Autor"); write(Autor); 
printf("TO JA"); write(TO JA); 
printf("ahoj"); write(ahoj); 
} end. 


a w BASICU: 

10 PRINT "Autor" : REM Początek 
20 PRINT "TO JA" 
30 PRINT "ahoj" 
40 END 


€[!!!]UWAGA 
______________________________________________________________ 
Zwróć uwagę, że działanie funkcji: 
PRINT (Basic), 
printf() (C++), 
Write i Writeln (Pascal) 
nie jest identyczne, a TYLKO PODOBNE. 
________________________________________________________________ 

Sprawdzimy, czy program działa. Tam, gdzie są kropki wpisz Twoje 
imię - np. Ewa, Marian, Marcin. Pamiętaj o postawieniu na końcu 
znaków cudzysłowu ("), zamknięciu nawiasu i średniku (;) na 
końcu linii (wiersza). 

Naciśnij kombinację klawiszy [Alt]-[R]. Jest to inny, niż 
opisano poprzednio sposób dostępu do menu. Kombinacja klawiszy 
[Alt]-[Litera] powoduje uaktywnienie tego menu, którego nazwa 
zaczyna się na podaną literę. Przy takiej konwencji litera nie 
musi być zawsze pierwszą literą nazwy opcji. Może to być także 
litera wyróżniona w nazwie przez podkreślenie lub wyświetlenie 
np. w innym kolorze. I tak: 

[Alt]+[F] menu File (Plik) 
[Alt]+[C] menu Compile (Kompilacja 
[Alt]+[R] menu Run (Uruchamianie) 
[Alt]+[W] menu Window (Okna) 
itd., itd.. 

Kombinacja [Alt]+[R] wybiera więc menu Run (uruchomienie 
programu). Menu Run daje Ci do wyboru następujące polecenia: 

[S!] 
________________________________________________________________ 
Run - Uruchomienie programu (Utwórz plik .EXE i Wykonaj). 
Program Reset - "Wyzerowanie" zmiennych programu. 
Go to Cursor - Wykonanie programu do miejsca wskazanego kursorem 
w tekście. 
Trace Into - Uruchom śledzenie programu. 
Step Over - Śledzenie programu z możliwością pominięcia funkcji. 

(dosł. tzw. "Przekraczanie" funkcji). 
Arguments - Uruchom program z zadanymi argumentami. 
________________________________________________________________ 

Wybierz "Run". Jeśli nie zrobiłeś żadnego błędu, program 
powinien się skompilować z komentarzem "Success" i wykonać 
(kompilacja zakończona sukcesem; napis mignie tak szybko, że 
możesz tego nie zauważyć). Jeśli chcesz spokojnie obejrzeć 
wyniki działania swojego programu powinieneś wykonać 
następujące czynności: 

1. Rozwiń menu Window naciskając klawisze [Alt]-[W]. 
2. Wybierz z menu rozkaz User screen (ekran użytkownika). 
Możesz wykonać to samo bez rozwijania menu naciskając kombinację 

klawiszy [Alt]-[F5]. 
3. Po przejrzeniu wydruku naciśnij [Enter]. Wrócisz do okna 
edytora. 

Jeśli zrobiłeś błędy - kompilacja się nie uda i program nie 
zostanie wykonany, w okienku natomiast pojawi się napis "Errors" 

(czyli "Błędy"). Jeśli tak się stało naciśnij [Enter] 
dwukrotnie. Popraw ewentualne niezgodności i spróbuj jeszcze 
raz. 

Błędów zwykle bywa nie więcej niż dwa. Najczęściej jest to brak 
lub przekłamanie którejś litery (w słowie main lub printf) i 
brak średnika na końcu linii. W okienku komunikatów (Message) 
mogą pojawić się napisy - np.: 

Error: Statement missing ; 
(Błąd: Zgubiony znak ;) 

€[S] Error Messages - Komunikaty o błędach. 
________________________________________________________________ 
Najczęściej w komunikatach o błędach będą na początku pojawiać 
się następujące słowa: 

Error - błąd 
Warning - ostrzeżenie 
Syntax - składnia (składniowy) 
Expression - wyrażenie 
never used - nie użyte (nie zastosowane) 
assign - przypisywać, nadawać wartość/znaczenie 
value - wartość 
statement - operator, operacja, wyrażenie 
________________________________________________________________ 

€[???] Co z tym średnikiem? 

________________________________________________________________ 
Zwróć uwagę, że po pdświetleniu komunikatu o błędzie (pasek 
wyróżnienia podświetlenia możesz przesuwać po liście przy pomocy 
klawiszy ze strzałkami w górę i w dół) i po naciśnięciu [Entera] 
kompilator pokaże ten wiersz programu, w którym jego zdaniem 
jest coś nie w porządku. Brak średnika zauważa zwykle dopiero po 
przejściu do następnego wiersza (i tenże wiersz pokaże), co bywa 
na początku trochę mylące. 
________________________________________________________________ 


[???] CZEGO ON JESZCZE CHCE ? 
________________________________________________________________ 
Nawet po usunięciu wszystkich błędów C++ nie "uspokoi się" 
całkiem i będzie wyświetlał ciągle komunikat ostrzegawczy: 

* w OKIENKU KOMPILACJI: (bardzo typowa sytuacja)

Errors: 0 (Błędy: 0) 
Warnings: 1 (Ostrzeżenia: 1) 


* W OKIENKU KOMUNIKATÓW - (Messages - tym w dolnej części 
ekranu): 

*WARNING A:\PIERWSZY.C 4: Function should return a value in 
function main 

(Uwaga: Funkcja main powinna zwrócić wartość.) 

Na razie zadowolimy się spostrzeżeniem, że: 
* Błędy UNIEMOŻLIWIAJĄ KOMPILACJĘ i powodują komunikat ERRORS. 
* Ostrzeżenia NIE WSTRZYMUJĄ KOMPILACJI i powodują komunikat 
WARNINGS. 

Jaki jest sens powyższego ostrzeżenia i jak go uniknąć dowiesz 
się z następnych lekcji. 
________________________________________________________________ 

Pozostaje nam w ramach tej lekcji: 
* Zapisać Twój pierwszy program na dysku i 
* Wyjść z IDE C++. 

JAK STĄD WYJŚĆ ? 

Aby zapisać plik PIERWSZY.CPP z Twoim programem (końcową 
ostateczną wersją) na dysk należy wykonać następujące czynności: 

1. Naciśnij klawisz [F10]. 
W głównym menu pojawi się pasek wyróżnienia sygnalizując, że 
menu stało się aktywne. 

2. Naciśnij klawisz [F]. 
Pasek wyróżnienia przesunie się podświetlając menu File 
(operacje na plikach). Rozwinie się menu File. 

3. Naciśnij klawisz [S] - wybierz polecenie Save (jeśli chcesz 
zapisać program w bieżącym katalogu i pod bieżącą nazwą) lub 
rozkaz Save As... (zapisz jako...), podaj nowy dysk/katalog i 
nową nazwę pliku. 

Tekst Twojego programu został zapisany na dysku/dyskietce. Teraz 

możemy wyjść z C++. 

Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności: 

1. Naciśnij klawisz [F10]. Uaktywni się główne menu. 
2. Rozwiń menu File naciskając klawisz [F]. 
3. Wybierz z menu polecenie "Exit/Quit" i naciśnij [Enter]. 

€[!!!] SAVE szybciej. 
________________________________________________________________ 
Zwróc uwagę, że zamiast rozwijać kolejne menu, możesz korzystać 
z kombinacji klawiszy, które pozwalają Ci wydać rozkaz bez 
rozwijania menu. Takie kombinacje klawiszy (ang. hot keys lub 
shortcut keys) znajdziesz w menu obok rozkazu, np.: 

[Alt]-[X] - Quit/Exit 
[F2] - Save 
[F3] - Open 
[Alt]-[F5] - User screen (Podglądanie działania programu) itp. 
________________________________________________________________ 

€[Z] 
________________________________________________________________ 
1. Spróbuj napisać i uruchomić kilka własnych programów 
wypisujących różne napisy. W swoich programach zastosuj funkcję 
printf() według następującego wzoru: 

printf("....tu wpisz napis do wydrukowania..."); 

zastosuj znaki przejścia do nowego wiersza według wzoru: 

printf("...napis...\n"); 

porównaj działanie. 

Swoim programom staraj się nadawać łatwe do rozpoznania nazwy 
typu PIERWSZY, DRUGI, ADAM1, PRZYKLAD itp. 

€[???] NIE CHCE DZIAŁAĆ ? 
________________________________________________________________ 
Pamiętaj, że dla języka C i C++ (w przeciwieństwie np. do 
Basica) PRINTF i printf to nie to samo! Słowa kluczowe i nazwy 
standardowych funkcji 
MUSZĄ BYĆ PISANE MAŁYMI LITERAMI !!! 
________________________________________________________________ 

€[???] GDZIE MOJE PROGRAMY ? 
________________________________________________________________ 
Bądź spokojny. Zapisz wersje źródłowe programów na dyskietkę 
(dysk). Swoje programy skompilowane do wykonywalnej wersji *.EXE 
znajdziesz najprawdopodobniej w katalogu głównym tego dysku, na 
którym zainstalowany został C++ lub w katalogu 
\BORLANDC\BIN\.... Jeśli ich tam nie ma, zachowaj zimną krew i 
przeczytaj uważnie kilka następnych stron. 
________________________________________________________________ 


€ PAMIĘTAJ: 
________________________________________________________________
Jeśli masz oryginalny tekst programu, nazywany WERSJĄ ŹRÓDŁOWĄ 
PROGRAMU, zawsze możesz uzyskać ten program w wersji "roboczej", 
tzn. skompilować go na plik wykonywalny typu *.EXE (ang. 
EXEcutable - wykonywalny). 
________________________________________________________________ 


€[S!] printf() - PRINTing Function - Funkcja DRUKująca 
________________________________________________________________ 
na ekranie (dokładniej - na standardowym urządzeniu wyjścia). 
Odpowiednik PRINT w Basicu lub write w Pascalu. Dla ułatwienia 
rozpoznawania nazw funkcji w tekście większość autorów pisząca o 
języku C++ umieszcza zawsze po nazwie funkcji parę nawiasów (tak 
też musi ją stosować programista w programach w C++). Ja także 
będę stosować dalej tę zasadę. 
________________________________________________________________ 


€[???] A JEŚLI NIE MA C++ ??? 
________________________________________________________________ 
W przeciwieństwie do INTERPRETERÓW (np. QBasic), które muszą być 
obecne, by program zadziałał, KOMPILATORY tworzą wersje 
wykonywalne programów, które mogą pracować niezależnie. W 
katalogu głównym tego dysku, na którym jest zainstalowany Twój 
BORLAND/Turbo C++ znajdziesz swoje programy PIERWSZY.EXE, 
DRUGI.EXE itp. Aby te programy uruchomić nie musisz uruchamiać 
kompilatora C++. Wystarczy: 

1. Przejść na odpowiedni dysk przy pomocy polecenia: 
D: (E: lub F:) 

2. Przejść do odpowiedniego katalogu - np. głównego: 
CD \ 

3. Wydać polecenie: 
PIERWSZY[Enter] 
________________________________________________________________ 

€[!!!]UWAGA: 
________________________________________________________________ 
Jeśli nie jesteś jedynym użytkownikiem kompilatora C++ i na tym 
samym komputerze pracuje jeszcze ktoś inny, sprawdź, czy inny 
użytkownik nie ustawił inaczej katalogu wyjściowego (Options | 
Directories | Output Directory). Katalog wyjściowy (ang. output 
directory) to ten katalog, w którym C++ zapisuje pliki *.EXE po 
wykonaniu kompilacji. Jeśli jesteś skazany na własne siły - 
patrz - następne lekcje. 
________________________________________________________________ 


SPECJALNE KLAWISZE, które warto poznać. 

Oto skrócona tabela z najważniejszymi kombinacjami klawiszy 
służącymi do "nawigacji" (czyli prościej - poruszania się) w 
środowisku IDE kompilatorów BORLAND C++ i Turbo C++. 

Przydatne w Borland C++ i Turbo C++ kombinacje klawiszy. 
________________________________________________________________ 
Wybór rozkazów z menu: 
Alt+F Rozwinięcie menu File (operacje na plikach) 
Alt+E Rozwinięcie menu Edit (edycja tekstu programu) 
Alt+S Rozwinięcie menu Search (przeszukiwanie) 
Alt+R Rozwinięcie menu Run (uruchamianie programu) 
Alt+C Rozwinięcie menu Compile (kompilacja) 
Alt+D Rozwinięcie menu Debug (diagnostyka i błędy) 
Alt+P Rozwinięcie menu Project (program wielomodułowy) 
Alt+O Rozwinięcie menu Option (opcje, konfiguracja) 
Alt+W Rozwinięcie menu Window (zarządzanie oknami) 
Alt+H Rozwinięcie menu Help (pomoc) 
Alt+B Rozwinięcie menu przeglądarki - Browse (Win) 
Alt+X Wyjście z kompilatora DOSowskiego - Exit 
Alt+F4 Wyjście z kompilatora dla Windows 
________________________________________________________________ 


Rozkazy w trybie edycji tekstu programu: 
________________________________________________________________ 
Shift+Delete Wytnij wybrany blok tekstu (Cut) i umieść w 
przechowalni (Clipboard) 
Shift+Insert Wstaw blok tekstu z przechowalni (Paste) 
Ctrl+Insert Skopiuj zaznaczony blok tekstu do przechowalni 
(Copy) 
Ctrl+Y Skasuj wiersz tekstu (Delete a line) 
Ctrl+Delete Skasuj zaznaczony blok tekstu 
Shift+[-->] Zaznaczanie bloku tekstu w prawo 
Shift+[<--] Zaznaczanie bloku tekstu w lewo 
Shift+[Down Arrow] Zaznaczanie bloku tekstu w dół (strzałka w 
dół) 
Shift+[Up Arrow] Zaznaczanie bloku tekstu w górę (strzałka w 
górę) 
Alt+Backspace Anuluj ostatnią operację (Undo) 
Ctrl+L Powtórz przeszukiwanie (Repeat search) 
________________________________________________________________ 


Rozkazy ogólnego przeznaczenia: 
________________________________________________________________ 
F1 Wyświetl pomoc - Help screen 
F2 Zapisz bieżący stan tekstu na dysk (Save) 
F3 Otwórz nowy plik (Open) 
F4 Uruchom i wykonaj program do pozycji wskazanej 
kursorem 
F5 Powiększ (maximize) bieżące aktywne okno 
F6 Przejdź do następnego okna (next window) 
F7 Wykonaj program krok-po-kroku 
F8 Wykonaj program krok-po-kroku z pominięciem 
śledzenia funkcji 
F9 Skompiluj i skonsoliduj program (Compile/Make) 
F10 Uaktywnij pasek głównego menu 
Shift+F1 Wyświetl spis treści Help - tzw. Help index 
Shift+F2 Wybierz rozkaz Arguments... z menu Run 
(uruchamianie programu z parametrami w 
DOSowskim wierszu rozkazu) 
Ctrl+F1 Podpowiedzi kontekstowe (help topic search) 
Ctrl+F2 Wyzeruj bieżący program 
Ctrl+F5 Zmień pozycję aktywnego okna 
Ctrl+F7 Wyświetl okienko dialogowe "Add Watch" 
Ctrl+F8 Zaznacz punkt krytyczny (Toggle breakpoint) 
Ctrl+F9 Uruchom program (Run) 
Ctrl+PgUp Skocz na początek pliku 
Ctrl+PgDn Skocz na koniec pliku 
Alt+F1 Pokaż poprzedni ekran Help 
Alt+F2 Zmniejsz okno 
Alt+F3 Zamknij aktywne okno 
Alt+F4 Dokonaj inspekcji (inspect) 
Alt+F5 Pokaż DOSowski ekran roboczy (User screen) 
Alt+F7 Przejdź do poprzedniego błędu (previous error) 
Alt+F8 Przejdź do następnego błędu (next error) 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________
EOF

 


DZIAŁ C&C++
...

TYP I NAZWA PLIKÓW  DO POBRANIA:
.....
...
... LEKCJA3.txt 22kB
FORMAT ARCHIWUM:
...
...

 

 

Strona poœwięcona jest technologiom programowania C++ z wykorzystaniem pakietu Visual C++, Pascal, DELPHI, C oraz technologiom tworzenia grafiki komputerowej z wykorzystaniem OpenGl i innych technik.
Wszelkie materiały zamieszczone zostały na stronie w celach dydaktycznych. Autor nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœci materiałów oraz skutki wywołane ich wykorzystaniem.

(c) P.PARDEL 2001-2005 gg:1991389

Serwis znajduje się na serwerze www.friko.pl ..::..::..